bursa

 Bursa Szkolna Nr 2 w Lublinie jest koedukacyjną placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom, uczącym się poza miejsce stałego zamieszkania. Naszymi wychowankami mogą być  uczniowie uczący się w VII i VIII klasie szkoły podstawowej, dziennych szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i policealnych.

   Wychowujemy młodzież w duchu życzliwości, uczciwości, poszanowania prawdy i godności drugiego człowieka oraz  patriotyzmu. Najważniejsze w naszej placówce jest bezpieczeństwo pobytu, dobro oraz wszechstronny rozwój wychowanka: moralny, intelektualny, zdrowotny, emocjonalny  i społeczny. W bursie panuje miła i przyjazna atmosfera.
   W naszej placówce działają sekcje i kluby zainteresowań:
 •  Sekcja Artystyczna
 • Sekcja Higieniczna
   Sekcja Gospodarcza
     Klub Rekreacji
    Klub Kulturalny